Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти от МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан.

МБАЛ “Проф.Д-р Константин Чилов”-ЕООД- Мадан -  град Мадан

ул.”Перелик” №9 тел.: 0308/23192

e-mail : mbal.madan@abv.bg

І. Кратко описание на поръчката.

Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти от МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан.

ІІ.Предмет на поръчката

Доставка на готова храна и хляб по едно ядене за закуска, обяд и вечеря приготвени по диети, съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно профилактични заведения” на МЗ. Диетите с които лечебното заведение работи са от №1 до № 15.

Изпълнителят е длъжен да предлага разнообразна храна при спазване на грамажа на порциите и вкусовите качества, съобразени с нормите на болничното хранене. Продуктите при приготвяне на храната да отговарят на качество и безопасност, съгласно Закона за храните.

Ежедневно до 15.00часа всеки работен ден Възложителя ще представя информация за броя порции, необходими за приготвяне за следващия ден.Храната да бъде приготвена: за закуска от 06.30 до 07.00часа; обяд от 11.00 до 12.00 часа и за вечеря от 16.30 до 17.30 часа.

Прогнозна стойност на поръчката:

Прогнозна стойност на поръчката 50 000 лв без ДДС

ІІІ.Срок на валидност на офертите:

60 дни от датата на получаването им.

ІV.Критерии за възлагане

Най-ниска предлагана цена

Всяка представена оферта трябва да бъде в не прозрачна опаковка с надпис съдържащ данни за фирмата/ лицето,което прави предложението – подател, телефон,предмет на поръчката.

Всяка оферта да съдържа: ценово предложение; удостоверение от ЕИК от Агенцията по вписвания, BIC , IBAN; срок на валидност на офертата; срок на плащане след доставка.

Всички документи трябва да бъдат на български език.

Определеният за изпълнител на поръчката участник при подписване на договор за възлагане на доставка на готова храна и хляб по едно ядене за закуска,обяд и вечеря на лежащо болни пациенти от МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан е необходимо да представи следните документи:

1.Удостоверение за актуално състояние на дружеството

2.Свидетелство за съдимост на управителя на дружеството.

3.Удостоверение за липса на задължения на дружеството към държавата.

4. Декларация по чл.54 ал.1 т.6 от ЗОП

Офертата за участие се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или негов представител, лично или по пощата или с куриерска служба на адреса, посочен в обявата за събиране на оферти. Върху плика се записва наименованието на поръчката и данните на подаващия офертата - името на участника, адрес за кореспонденция, телефон.

V. Дата, час и място на отваряне на офертите

Срок за получаване на офертите – 13.04.2017г. до 14.00часа в Административен отдел на МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан – ІІ-ри етаж.

Офертите ще бъдат отворени на 19.04.2017 г., 14:00 ч., гр. Мадан ул. Перелик №9, заседателната зала на ІІ-ри етаж.

Прикачени файлове: