ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ"ЕООД ГР.МАДАН

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на ниско напрежение.

Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", включително и дейността "координатор на стандартна координираща група", в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и актове издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Участникът да декларира потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество електроенергия в необходимите срокове.Всеки участник трябва да има валидно сключен договор по чл.11, т.13 във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия със съответния мрежов оператор към чиято мрежа са присъединени обектите на възложителя.