ДОСТАВКА НА ЕХОГРАФ , РОП № 9077430

Доставка на ехограф:

 

- Система с изцяло дигитална и паралелна обработка на сигнала;

- LED плосък дисплей с размер > 21“, резолюция ≥ 1920 х 1080, ъгъл на

визуализиране ≥ 178о, накланяне ≥ 15о и въртене ≥ ±80о;

- Консумация на електроенергия не повече от 600VA с включени периферни устройства;

- Електронно управляеми активни конектори за включване на мултичестотни фазови, конвексни и линеарни трансдюсери, без писалков тип: минимум 4 броя;

- Минимум пет коригиращи се поставки за различни трансдюсери. Лесно сваляеми и лесни за почистване;

- Ширината на апарата < 55 cm;

- Дълбочина на визуализация ≥ 1 cm до 30 cm;

- Честотен диапазон ≥ 1.3 - 16 MHz ;

- Наличие на функция за многочестотна образна диагностика, ръчно избираема от потребителя за режимите 2D, тъканен хармоник, цветен и спектрален доплер;

- Динамичен обхват > 220 dB;

- Обработваеми канали: минимум 172 000;

- Потребителски интерфейс наличен на минимум 6 езика;

- Вътрешен хард диск ≥ 500 GB ;

- Капацитет за съхранение ≥ 300 000 образи;

- Наличие на контрол панел с вертикална настройка на височината и вграден сензорен екран на управление с размер минимум 10“ с резолюция ≥ 1024 х 768;

- Наличие на QWERTY клавиатура в пълен размер с подсветени клавиши, интегрирана върху контролния панел, поддържаща въвеждане на текст, функционални клавиши и програмиране на системата;

- Наличие на минимум 6 USB 2.0 входа за трансфер на данни. Наличие на минимум два от тях в предната част на апарата;

- Наличие на VGA и DVI изходи и минимум един DVI вход;

- Експортиране на данни във формати: AVI, TIFF, DICOM, PDF, RTF, JPG;

- Наличие на CD/DVD устройство;

- Наличие на функции DICOM 3.0, DICOM MPPS, DICOM Modality Worklist и връзка с PACS система;

- Наличие на ЕКГ интерфейс в апарата с регулируемо усилване и позиция на ЕКГ сигнала върху екрана. Да поддържа показване на сърдечна честота и респираторна функция;

- Минимум 4 зони на фокусиране с едновременно използване на няколко фокусни зони;

- Наличие на интрегрирана работна станция за дигитално придобиване, съхранение и преглед на ултразвукови изследвания;

- Измервания и изчисления на архивирани изследвания;

- Наличие на вградени предварителни настройки за образна диагностика, зависими от прегледа и трансдюсера и наличие на възможност за конфигуриране на минимум

125 потребителски настройки на параметрите;

- Вградени в апарата пакети за измервания и отчети за всички типове ехографски прегледи;

- Наличие на софтуер за мултипроекционно пространствено наслагване;

- Наличие на софтуер тъканни хармоници и динамично оптимизиране на контраста;

- Наличие на HD zoom с детайлна резолюция за определен регион на интерес;

- Наличие на бутон за автоматична оптимизация на сивата скала, базовата линия и скалата в доплер режим;

- Наличие на софтуер за напълно автоматизирано изчисляване фракция на изтласкване, обем на крайна диастола и обем на крайна систола;

- Наличие на устройство за подгряване на ултразвуковия гел с LED индикация и минимум три степени за настройка на температурата;

- Наличие на черно-бял термо принтер за печат с директно управление от контролния панел на апарата;

 

Да поддържа задължително следните работни режими:

- Тъканно изобразяване със спектрален и цветен доплер

- М режим, анатомичен М режим, цветен М режим и цветен тъканен М режим;

- PW, CW доплери

- Скоростно базиран цветен доплер и енергиен доплер

- Автоматична оптимизация на състоянието на потока за висок, среден и нисък поток

- Дипазон на PRF ≥ 100 – 19 000 Hz

 

Комплект със следните трансдюсери и принадлежности:

- Мултичестотен фазов трансдюсер за кардиология със следните параметри:

      •    Честотна лента ≥ 1.4- 4.0 MHz

      •    Брой елементи: минимум 60 

      •    Поле на визуализация ≥ 900

 

- Мултичестотен конвексен трансдюсер за абдоминална, АГ и съдова ехография със следните параметри:

      •    Честотна лента ≥ 1.4 - 5.0 MHz

      •    Брой елементи: минимум 128

      •    Поле на визуализация > 650

      •    Минимум три избираеми честоти в 2D режим

      •    Минимум три избираеми честоти в режим тъканни хармоници

 

- Мултичестотен линеен трансдюсер за щитовидна жлеза, съдове, гърди и повърхностни структури със следните параметри:

      •    Честотна лента ≥  4.0 - 12.0 MHz

      •    Брой елементи: минимум 192 

      •    Дълбочина на визуализация ≥ 160 mm    

 

- 3-изводен ЕКГ пациентен кабел

 

Допълнителни опции за бъдещо надграждане:

 

- Надграждане с USB баркод четец за трансфер на пациентните данни;

- Надграждане с функция за бърз старт с време за зареждане < 10 секунди;

- Надграждане със софтуер за еластография с количествено изобразяване относителната скованост на тъканта. Да поддържа цветна еластограма, сравнително съотношение на деформация,измервания на дистанция и площ;

- Надграждане на апарата с 3D/4D софтуер и мултичестотен 4D трансдюсер с честотна лента ≥ 2.0 до 7.0 MHz, брой елементи ≥ 128 и поле на визуализация > 650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация:

Обща прогнозна стойност на поръчката /без ДДС/ : 66 000лв

Срок за получаване на офертите:      03.07.2018г.  до 16.00часа в Административен отдел на МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан – ІІ-ри етаж.

Получените оферти ще бъдат разглеждани на 04.07.2018г. от 14.00часа в Заседателната зала на болницата от 14.00часа.

Определеният за изпълнител участник за подписване на договор за доставка трябва да представи следните документи:

1.Удостоверение за актуално състояние

2.Свидетелство за съдимост на представляващия

3.Декларации , че представляващия участник отговаря на изискванията на  чл.54 ал.1 от ЗОП