ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Публично състезание за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка за доставка на общи медицински консумативи за МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан