ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Избор на доставчик на пелети за отопление  по видове - от широколистна или иглолистна дървесина:

- цени за летен период с включен транспорт по гр.Мадан за 1 тон.

- цени за зимен период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон

Доставката на пелети да става на здрави карго палети.Всеки чувал да има надпис съдържащ информация, относно следните характеристики: обща влага ; работна ; пепел ;сяра ; обемно тегло и топлина на изгаряне.

Офертите и останалите документи да бъдат представени в непрозрачна здрава опаковка с надпис: предмета на поръчката, адрес, наименование на фирмата, телефон за контакти. Офертата се представя лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка или по куриерска фирма.

Дата на приемане на офертите: 07.10.2019г. до 16.00часа

Дата нна отваряне на офертите: 08.10.2019г. от 14.00часа

Критерии за класиране: най-ниска цена