ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

МБАЛ “Проф.Д-р Константин Чилов”-ЕООД- Мадан -  град Мадан

ул.”Перелик” №9 тел.: 0308/23192

e-mail : mbal.madan@abv.bg

І.Обект,предмет и кратко описание на поръчката.

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на ниско напрежение.

ІІ.Условия на които трябва да отговарят участниците.

Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", включително и дейността "координатор на стандартна координираща група", в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и актове издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Участникът да декларира потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество електроенергия в необходимите срокове.Всеки участник трябва да има валидно сключен договор по чл.11, т.13 във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия със съответния мрежов оператор към чиято мрежа са присъединени обектите на възложителя.

Участникът посочва отделно цената на нетната активна електрическа енергия и отделно дължимите суми за акциз ,добавка "задължение към обществото",такса пренос и достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и добавка към цената за добавена/консумирана реактивна енергия.

Необходимо е да бъдат представени от участниците притежаващите от тях лицензии и сертификати, които да доказват еквивалентно право, че са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно Закона за енергетиката и лиценз издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група, преди подписване на договора.

Количество:

350194kwh  прогнозна нетна електрическа енергия

Прогнозна стойност на поръчката 56 700.00лв без ДДС

ІІІ.Срок на валидност на офертите:

60 дни от датата на получаването им.

ІV.Критерии за възлагане

Най-ниска предлагана цена

Всеки участник в процедурата трябва да има валидно сключен договор по чл.11 , т.13 във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия със съответния мрежови оператор към чиято мрежа са присъединени обектите на възложителя и валидни лицензи от КЕВР преди подписване на договора.

Определеният за изпълнител на поръчката участник при подписване на договор за възлагане на доставка на електрическа енергия е необходимо да бъдат представени следните документи:

1.Удостоверение за актуално състояние на дружеството

2.Свидетелство за съдимост на управителя на дружеството.

3.Удостоверение за липса на задължения на дружеството към държавата.

4. Декларация по чл.54 ал.1 т.6 от ЗОП

Офертата за участие се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или негов представител, лично или по пощата или с куриерска служба на адреса, посочен в обявата за събиране на оферти. Върху плика се записва наименованието на поръчката и данните на подаващия офертата - името на участника, адрес за кореспонденция, телефон.

V. Дата, час и място на отваряне на офертите

Срок за получаване на офертите – 11.10.2016г. до 16.00часа в Административен отдел на МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан – ІІ-ри етаж.

Офертите ще бъдат отворени на 12.10.2016 г., 14:00 ч., гр. Мадан ул. Перелик №9, заседателната зала на ІІ-ри етаж.

Прикачени файлове: