ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в АОП – 9051336

№ в АОП – 9051336

МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан ул.Перелик №9 тел.0308/98884 на основание чл.101а и чл.101г от ЗОП, във връзка с чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП и  необходимостта от доставка на готова храна  по диети и хляб за лежащо болните пациенти:

Обявява публична покана за доставка на готова храна по диети и хляб за лежащо болните пациенти на МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан:

Готовата храна - по едно ядене за закуска , обяд и вечеря и хляб да е приготвена по диети, съгласно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения" на МЗ. Диетите с които лечебното заведение работи са от №1 до №15.Изпълнителят е длъжен да предлага разнообразна храна, при спазване на грамажа на порциите и вкусовите качества, съобразени с нормите на болничното хранене.Продуктите при приготвяне на храната да отговарят на качество и безопасност, съгласно Закона за храните..Ежедневно до 14.00часа всеки работен ден Възложителя ще представя информация за броя порции, необходими за приготвяне за следващия ден.Храната да бъде приготвена: за закуска от 06.30 до 07.00часа; Обяд от 11.00 до 12.00часа и Вечеря от 16.30 до 17.30часа. Всички документи трябва да бъдат на български език.

2.Срок на плащане след доставка   -  по договаряне, но не повече от 30 дни

3.Срок на доставка след заявка – всеки ден – сутрин, обяд и вечер.

4.Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена.

5.Начин на образуване на цената – крайна цена с  ДДС

6.Срок за изпълнение на доставката – 1 година.

7.Срок на валидност на офертите – 60 дни.

8.Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б, ал.1,т.3 от ЗОП

9.Представените оферти трябва да бъдат запечатани в непрозрачен плик.

Всяка оферта трябва да съдържа:

- подробни данни за фирмата/лицето, което прави предложението:

- наименование, удостоверение за ЕИК издадено от Агенцията по вписвания, адрес, факс,лица и телефони за кореспонденция,банка, BIC, IBAN;

- ценово предложение;

- срок на валидност на офертата

- срок за плащане след доставка;

Всички документи трябва да са на български език

9.Срок за подаване на офертите 29.03.2016 до 16,00 часа

10.Офертите се подават в административен отдел на болницата срещу входящ номер

11.Получените оферти да бъдат разгледани и класирани на 04.04.2016 , в 15.00часа  в заседателната зала на МБАЛ ЕООД гр.Мадан.

Прикачени файлове: