Публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан по предварителна заявка от възложителя.