СТРУКТУРА

СТРУКТУРА НА МБАЛ»ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ» ЕООД ГР.МАДАН

І.КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК - приемно консултативни кабинети - общоболничен приемен кабинет

ІІ.КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ - клинична лаборатория Началник лаборатория-д-р Цвятко Хаджиев Старши клиничен лаборант Юлия Митева ІІІ.ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА - отделение по образна диагностика Началник отделение д-р Ангелина Чучуранова Старши рентгенов лаборант Елза Ботева - отделение за физикална и рехабилитационна медицина Началник отделение д-р Елена Крушева Старши рехабилитатор Румяна Найденова

ІV.СТАЦИОНАР - Отделение по вътрешни болести с дейности по медицински специалности кардиология и ендокринология и болести на обмяната. Началник отделение – д-р Надер Ябруди Старша медицинска сестра Лидия Кехайова - Отделение по хирургия с дейности по медицински специалности ортопедия и травматология и анестезиология и интензивно лечение в частта само за анестезии Началник отделение – д-р Костадин Калайджиев Старша медицинска сестра Детелина Кънева - Отделение по акушерство и гинекология Началник отделение – д-р Минка Костадинова Старша акушерка Мариана Чавдарова - Отделение по педиатрия Началник отделение – д-р Апостол Андреевски Старша медицинска сестра Марияна Енева - Отделение по УНГ болести с аудиология Началник отделение – д-р Владимир Атанасов - Операционен блок обслужващ всички звена Началник операционен блок д-р Себахтин Хаджисеид Старша медицинска сестра Минка Уручева - Болнична аптека Управител болнична аптека – магистър фармацевт Маруся Каврошилова

V.АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК Ръководство - д-р Стефан Хаджиев – Управител - Мариана Котелста – главна медицинска сестра Административен отдел Информационно статистически отдел Икономически отдел Главен счетоводител – Веска михайлова Стопански отдел: - Централна стерилизационна - Пералня - Отоплителна централа - Звено работници МБАЛ ЕООД Мадан през 2015г. работи по 56 броя клинични пътеки През лечебното заведение са преминали за 2015г. 4075 болни от които 46,13% от други общини.

Прикачени файлове: