ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОТ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕОД гр.Мадан обл.Смолян

 

            На основание чл.120 ал.1т.2  от Наредба № 3 на Общински съвет гр.Мадан и Заповед № РД-08-119 от 16.08.2017г.:

 

О Б Я В Я В А:

           

 

            1.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил Опел „Зафира”  с рег. № СМ3665АМ с първа регистрация от 20.10.1999.г.собственост на МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕОД гр.Мадан

            2.Място на провеждане – Заседателна зала ІІ-ри етаж на МБАЛ ЕООД гр.Мадан с адрес гр.Мадан ул. „Перелик”  №9

            3.Ден и час на провеждане на търга: 01.09.2017г. от 11.00часа

4.Начална цена – 1500лв

            5.Размер на депозита – 75.00лв, който се внася на регистратурата на болницата, за което участника получава фактура и касова бележка до 15.00часа на деня предхождащ търга.

            6. Оглед на автомобила може да бъде извършен всеки работен ден от 08.00 до 16.00часа до деня предхождащ търга.

            Кандидатите участници в търга следва да представят в Административен отдел на болницата до 15.00часа на деня предшестваш търга:

            1.Заявление за участие – свободен текст, подадено най-късно до 15.00 часа деня предхождащ търга.

            2.Към заявлението се прилагат следните документи – документ за самоличност / /удостоверение за актуално състояние/

            3.Документ за платен депозит

            4.Нотариално заверено пълномощно ако участникът участва чрез упълномощено лице.

            5.Декларация за извършен оглед на автомобила,обект на търга / образец на декларацията е публикуван в рубриката „Профил на купувача” – www.mbalmadan.com/

            6.Предложение за цена в запечатан непрозрачен плик. Върху плика да бъде отбелязано името на участника или упълномощеното от него лице, адрес и телефон за кореспонденция и наименованието на обекта на търга.

            7.Повторен търг ще се проведе на 20.09.2017г. при същите условия

           

Прикачени файлове: