ДОСТАВКА НА ЕХОГРАФ , РОП № 9077430

Доставка на ехограф:

 

- Система с изцяло дигитална и паралелна обработка на сигнала;

- LED плосък дисплей с размер > 21“, резолюция ≥ 1920 х 1080, ъгъл на

визуализиране ≥ 178о, накланяне ≥ 15о и въртене ≥ ±80о;

- Консумация на електроенергия не повече от 600VA с включени периферни устройства;

- Електронно управляеми активни конектори за включване на мултичестотни фазови, конвексни и линеарни трансдюсери, без писалков тип: минимум 4 броя;

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА И ХЛЯБ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ

1.Доставка на готова храна и хляб за лежащо болните, по едно ядене за закуска , обяд и вечеря.

Храната да бъде приготвена : за закуска от 06.30 до 07.00часа; за обяд от 11.00 до 12.00часа и за вечеря от 16.30 до 17.30часа.

Храната да бъде разнообразна, като се спазва грамажа на порциите и вкусовите качества, съобразени с нормите на болничнато хранене и диетите.

 

2.Критерии за оценка: най-ниска цена

3.Офертите да се представят до 06.06.2018г. до 16.00часа в Административен отдел на болницата, ІІ-ри етаж.

ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Доставка на пелети за отопление за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Доставка на пелети по видове - от широколистна или иглолистна дървесина .

- цени в летния период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон.

- цени в зимен период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон

Доставката на пелети да става на здрави карго палети. Всеки чувал да съдържа информация, относно следните характеристики: Обща влага,работна; пепел; сяра;обемно тегло и топлина на изгаряне.

ДОСТАВКА НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ"ЕООД ГР.МАДАН

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на ниско напрежение.

ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

ДОСТАВКА НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Публично състезание за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка за доставка на общи медицински консумативи за МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Публично състезание за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОТ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕОД гр.Мадан обл.Смолян

 

            На основание чл.120 ал.1т.2  от Наредба № 3 на Общински съвет гр.Мадан и Заповед № РД-08-119 от 16.08.2017г.:

 

О Б Я В Я В А:

           

 

            1.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил Опел „Зафира”  с рег. № СМ3665АМ с първа регистрация от 20.10.1999.г.собственост на МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕОД гр.Мадан

Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти от МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан.

МБАЛ “Проф.Д-р Константин Чилов”-ЕООД- Мадан -  град Мадан

ул.”Перелик” №9 тел.: 0308/23192

e-mail : mbal.madan@abv.bg

І. Кратко описание на поръчката.

Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти от МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан.

ІІ.Предмет на поръчката

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

МБАЛ “Проф.Д-р Константин Чилов”-ЕООД- Мадан -  град Мадан

ул.”Перелик” №9 тел.: 0308/23192

e-mail : mbal.madan@abv.bg

І.Обект,предмет и кратко описание на поръчката.

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на ниско напрежение.

ІІ.Условия на които трябва да отговарят участниците.

Страници

Subscribe to МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МАДАН RSS