ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Публично състезание за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка за доставка на общи медицински консумативи за МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Публично състезание за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти за МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОТ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕОД гр.Мадан обл.Смолян

 

            На основание чл.120 ал.1т.2  от Наредба № 3 на Общински съвет гр.Мадан и Заповед № РД-08-119 от 16.08.2017г.:

 

О Б Я В Я В А:

           

 

            1.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил Опел „Зафира”  с рег. № СМ3665АМ с първа регистрация от 20.10.1999.г.собственост на МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕОД гр.Мадан

Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти от МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан.

МБАЛ “Проф.Д-р Константин Чилов”-ЕООД- Мадан -  град Мадан

ул.”Перелик” №9 тел.: 0308/23192

e-mail : mbal.madan@abv.bg

І. Кратко описание на поръчката.

Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти от МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан.

ІІ.Предмет на поръчката

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

МБАЛ “Проф.Д-р Константин Чилов”-ЕООД- Мадан -  град Мадан

ул.”Перелик” №9 тел.: 0308/23192

e-mail : mbal.madan@abv.bg

І.Обект,предмет и кратко описание на поръчката.

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на ниско напрежение.

ІІ.Условия на които трябва да отговарят участниците.

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан по предварителна заявка от възложителя.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в АОП - 9051335

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  № в АОП - 9051335

МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан на основание чл.101а и чл.101г от ЗОП, във връзка с чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП и необходимостта от доставка на пелети за отопление:

1.Обявява публична покана за доставка на пелети за отопление до 130 тона за нуждите на МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан, както следва:

- пелети по видове –от широколистна дървесина Клас А2.

- цени в летния период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон.

- цени в зимен период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет доставка на общи медицински консумативи за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет доставка на общи медицински консумативи за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Доставка на общи медицински консумативи периодични доставки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в АОП – 9051336

№ в АОП – 9051336

МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан ул.Перелик №9 тел.0308/98884 на основание чл.101а и чл.101г от ЗОП, във връзка с чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП и  необходимостта от доставка на готова храна  по диети и хляб за лежащо болните пациенти:

Обявява публична покана за доставка на готова храна по диети и хляб за лежащо болните пациенти на МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан:

Страници

Subscribe to МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МАДАН RSS