ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

"Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ"Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан"

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на лежащо болни пациенти
в МБАЛ"Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан обл.Смолян.
 

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниско напрежение за МБАЛ"Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на ниско напрежение за МБАЛ"Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в АОП - 9051335

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  № в АОП - 9051335

МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан на основание чл.101а и чл.101г от ЗОП, във връзка с чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП и необходимостта от доставка на пелети за отопление:

1.Обявява публична покана за доставка на пелети за отопление до 130 тона за нуждите на МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан, както следва:

- пелети по видове –от широколистна дървесина Клас А2.

- цени в летния период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон.

- цени в зимен период с включен транспорт до гр.Мадан за 1 тон

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № в АОП – 9051336

№ в АОП – 9051336

МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан ул.Перелик №9 тел.0308/98884 на основание чл.101а и чл.101г от ЗОП, във връзка с чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП и  необходимостта от доставка на готова храна  по диети и хляб за лежащо болните пациенти:

Обявява публична покана за доставка на готова храна по диети и хляб за лежащо болните пациенти на МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан:

Subscribe to RSS - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА