ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОТ 15.04.2016г.

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

МБАЛ “Проф.Д-р Константин Чилов”-ЕООД- Мадан -  град Мадан

ул.”Перелик” №9 тел.: 0308/23192

e-mail : mbal.madan@abv.bg

І.Обект,предмет и кратко описание на поръчката.

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група на ниско напрежение.

ІІ.Условия на които трябва да отговарят участниците.

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан по предварителна заявка от възложителя.

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет доставка на общи медицински консумативи за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан

Публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет доставка на общи медицински консумативи за МБАЛ "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Доставка на общи медицински консумативи периодични доставки

Subscribe to RSS - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОТ 15.04.2016г.